Algemene voorwaarden voor de bewaarneming van rijwielen en bagage in openbare stallingen, niet-zijnde bewaakte stallingen onderwijs

 1. Bewaarneming tegen abonnementstarief geschiedt tegen vooruitbetaling. Indien geen geldige abonnementskaart kan worden getoond, wordt de bewaarneming geacht plaats te hebben (gevonden) tegen dagtarief. Indien de bewaarneming zonder onderbreking 15 dagen of langer heeft voortgeduurd, dan is het abonnementstarief verschuldigd. De tarieven zijn vermeld bij de ingang van de rijwielstalling.  
 2. De bewaarneming eindigt van rechtswege nadat de bewaarneming zonder onderbreking drie maanden heeft voortgeduurd.
 3. De bewaargever moet een in bewaarneming gegeven rijwiel zelf in de stalling plaatsen en uit de stalling halen.
 4. Bij verlies/vermissing van het abonnement en/of de controle-penning kan de bewaargever met een geldig legitimatiebewijs en tegen betaling van administratiekosten een duplicaat verkrijgen.
 5. Bij verlies/vermissing van het dagstallingsbewijs wordt een fiets alleen teruggegeven indien een geldig legitimatiebewijs ter inzage kan worden getoond. Een bromfiets en/of motor wordt in dat geval alleen terug gegeven indien naast een geldig legitimatiebewijs het verzekeringsbewijs/ kentekenbewijs ter inzage kan worden getoond. De in bewaarneming ontvangen zaken anders dan hiervoor bedoeld en geplaatst in kluisjes worden bij vermissing/verlies van het stallingsbewijs alleen teruggegeven indien een geldig legitimatiebewijs kan worden getoond en de bewaargever exact kan beschrijven wat zich in het kluisje bevindt en in geval van een tas/koffer, wat zich in de tas/koffer bevindt. In alle voornoemde gevallen dient de bewaargever bovendien administratiekosten aan bewaarnemer te betalen en een formulier in te vullen (zgn. hulpreçu).
 6. De bewaarnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor schade aan en/of verlies/vermissing van de in fiets/motor- tassen of bij het rijwiel achtergelaten goederen zoals helmen, fietsmandjes, fietscomputers en andere eenvoudig demonteerbare fietsonderdelen, voorzover deze niet separaat in bewaarneming zijn gegeven.Ook sluit de bewaarnemer uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor schade in de vorm van krassen, sneden en deuken aan voertuigen.
 7. De bewaarnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor schade/diefstal ontstaan uit overmacht door natuurverschijnselen als wind, hagel, brand, sneeuw, regen en dergelijke
 8. De bewaarnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor vermissing -diefstal van en/of schade aan rijwielen, indien niet aan alle hierna te noemen voorwaarden is voldaan.
   het rijwiel dient door de bewaargever deugdelijk te zijn afgesloten
  – bij constatering van vermissing/diefstal/schade, dient de bewaargever bewaarnemer daarvan onmiddellijk – alvorens de rijwielstalling te verlaten – in kennis te stellen
  – in geval van diefstal/vermissing dient binnen driemaal 24 uur na constatering van de diefstal/vermissing (zon- en feestdagen niet meegerekend) aangifte te worden gedaan bij de politie
  – bewaargever dient bewaarnemer desgevraagd te verstrekken:
  – het dagstallingsbewijs of een geldige abonnementskaart;
  – de twee bij het fietsslot van het vermiste/gestolen rijwiel behorende sleutels;
   het aankoopbewijs of een copie daarvan van rijwielen niet ouder dan twee jaar;
  – copie van de aangifte bij de politie;
  – een door de bewaargever volledig en naar waarheid ingevulde verklaring.
  – De bewaarnemer sluit eveneens alle aansprakelijkheid uit voor vermissing -diefstal en/of schade aan rijwielen indien de in bewaarneming ontvangen zaken na sluitingstijd van de rijwielstalling in de rijwielstalling blijven staan. Beschadigde fietsen worden alleen vergoed wanneer de bewaakte rijwielstalling in staat is gesteld om zelf de reparaties uit te voeren.
 9. Indien aan de in het vorig artikel gestelde voorwaarden is voldaan, zal bewaargever in geval van diefstal/vermissing tot vergoeding van de geleden schade overgaan na een wachttijd van 30 dagen, tenzij het rijwiel binnen deze termijn wordt teruggevonden. In geval van schade gaat de bewaarnemer tot vergoeding van de geleden schade over nadat de hoogte van de schade is vastgesteld conform artikel 9.
 10. De projektleider bepaalt – aan de hand van de leeftijd en de nieuwwaarde van het rijwiel – de hoogte van de door de bewaarnemer aan bewaargever toe te kennen schadevergoeding als gevolg van diefstal/vermissing/ vernieling.
 11. De bewaarnemer beperkt haar aansprakelijkheid tot een bedrag van € 114,- voor fietsen en ligfietsen, tot een bedrag van € 454,- voor bromfietsen -snorfietsen, tandems, invaliden-wagens en andere kleine voertuigen, tot een bedrag van € 908,- voor motoren en tot een bedrag van € 454,- voor overige in bewaarneming gegeven voorwerpen niet zijnde voertuigen.
 12. Alle geschillen verband houdende met de bewaarmemingsover-eenkomst dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan een gevolg zijn of daarmee verband houden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.